Krawiecka 11, 45-024 Opole

77 442 52 42

605 244 009

801 011 061

Serwis

Gwarantujemy Państwu profesjonalny serwis urządzeń biurowych tj:

Więcej ...

Dzierżawa

Dzierżawa kopiarek to nowoczesna forma zaspokojenia potrzeb związanych z obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie, umożliwiająca korzystniejsze planowanie wydatków na obsługę sprzętu biurowego.

Więcej ...

RODO

Klauzula Informacyjna dla Klientów

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych  jest: 

Prof. – Serwis Marek Karcz 45 – 024 Opole ul. Krawiecka 11

Tel.77 454 31 74 adres e-mail:biuro@profserwisopole.pl

Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • w celu zawarcia i realizacji umowy

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

  • prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej, archiwizacji

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  • w celu ściągania należności przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  • w celach marketingowych – przesyłania wiadomości  drogą e-mailowa lub sms

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

 

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO)

Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawabądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

 

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Posiadają  Państwo  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Kategorie odbiorców danych

 Państwa  dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź na mocy podpisanych umów powierzenia, a odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy,: firmy informatyczne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy kurierskie, firmy serwisujące urządzenia .

Państwa  dane  osobowe nie będą przekazywane do  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uzna Pan/Pani iż Prof. – Serwis Marek Karcz  jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  10 maja 2018 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adrese-mail: biuro@profserwisopole.pl